Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE 21.9.2015

Rozpočtová změna č.2 v r. 2015

Příjmová část rozpočtu: Daňové příjmy byly ponechány na dosavadní výši. I když nejsou zatím uspokojivě plněny, tak se daňové inkaso během roku postupně zlepšuje a je předpoklad, že budou vyrovnány.  Zvyšuje se příjem ze správních poplatků o 260 tis. Kč. Do rozpočtu je navrženo zapojení příjmů z prodeje pozemků a ostatního majetku (viz majetkové záležitosti) v celkové výši 1 725 tis. Kč. Návrh obsahuje i úpravu výše předpokládaných dotací a zapojení těchto dotací do rozpočtu města v celkové výši 4652,8 tis. Kč.  Změna výše těchto dotací a jejich zapojení do výdajů rozpočtu se skládá z těchto položek:

Sociálně právní ochrana dětí (doplatek 2014) 232 tis. Kč,
Výkon sociální práce  (260 tis. Kč)
Projekt „Zvyšování kvality ve vzdělávání"  na ZŠ Habrmanova, ZŠ Ústecká a ZŠ Nádražní
(celkem 2784 tis. Kč)  
Kulturní centrum ČT - kulturní aktivity (15 tis. Kč)
Oprava okna - kostel sv. Jakuba (98 tis. Kč)  
Průmyslová zóna - přístupová komunikace (1297 tis. Kč)
ZS Habrmanova - přírodovědné soutěže  (8 tis. Kč)
Městské muzeum - úložný systém pro obrazy (100 tis. Kč)
Zabezpečení škol a školských zařízení ( - 393 tis. Kč) (vrácení části poskytnuté dotace, dotačním podmínkám vyhovělo jen zabezpečení DDM, ostatní školy jsou zabezpečeny dostatečně.)
Sociální služby - poskytování sociální péče (251 tis. Kč).

K financování navržených změn rozpočtuje navrženo zvýšení zapojení přebytku z minulých let o 1700 tis. Kč. Celková výše příjmů i výdajů města se 2. rozpočtovou změnou zvyšuje o 10010 tis. Kč na 254 790 tis. Kč.

Větší změny ve výdajové části rozpočtu: zvýšení výdajů o 200 tis. Kč na údržbu veřejné zeleně (neuznatelné náklady v rámci poskytnuté dotace), 1960 tis. Kč na dofinancování víceprací při rekonstrukci MŠ Vinohrady, o 206 tis. Kč budou dražší stavební úpravy na ZŠ Habrmanova. Novou položkou rozpočtu je  335 tis. Kč na výměnu tel. ústředny v Domově pro seniory (financovanou z odvodu odpisů Domova),  460 tis. Kč na úpravu kontejnerových stání na sídlišti Lhotka, 300 tis. Kč na projektovou dokumentaci zateplení budovy MŠ U koupaliště, 255 tis. Kč na přípravu projektové dokumentace pro výstavbu nového vodovodu v Ústecké ulici, a také částka 458 tis. Kč určená na úhradu dopravní obslužnosti na základě nově uzavřené smlouvy s Pardubickým krajem. O 905 tis. Kč se navyšují výdaje na investici do přístupové komunikace do průmyslové zóny Semanínská, o 210 tis. Kč bude dražší projektová dokumentace pro parkoviště a komunikaci u ZS a atletického stadionu Na Skalce (celkem 425 tis. Kč) a dále se ještě o 200 tis. Kč zvyšuje částka na výkupy movitého a nemovitého majetku, o 410 tis. se zvyšuje částka určená na opravu a údržbu památek (celkem 1395 tis. Kč). Do výdajů se také promítají všechny přijaté dotace.  

Majetkové záležitosti:

Prodej pozemků společnosti Korado, a.s. o celkové výměře 1133 m2  (parkoviště před vjezdem do společnosti Korado, a.s. na konci ulice bratří Hubálků a ulice Slovanské) po předchozím schválení záměru prodeje za 291 470 Kč. Město pozemky prodává za stejnou cenu, za jakou je odkoupilo od SŽDC.

Nový záměr na prodej domu čp. 992 v Podbranské ulici a stavební parcely 1040/4 v k.ú. Česká Třebová. Zastupitelstvo zrušilo usnesení z dubna t.r.  a pro nezájem kupujících snížilo požadovanou minimální cenu o 1 milion korun na částku 2450 tis. Kč.

Prodej pozemků společnosti Pěkný holding a.s. Praha. Zastupitelstvo souhlasilo s prodejem pozemků v okolí dřívější provozovny  v.d.  Čoko v sousedství ZŠ praktické o ploše 1787 m2 za celkovou cenu  268 050 Kč.

Záměr prodeje parcely v ul. Kateřinská. Na tuto dosud nevyužitou parcelu uplatnilo měst o předkupní právo a vykoupilo pozemek ppč 559/92 v ulici Kateřinská za kupní cenu ve výši 900 tis. Kč.  Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje tohoto zainvestovaného pozemku o velikosti1081 Kč z minimální cenu 936 tis. Kč.  Kupní cena bude podle usnesení splatná do 14/12 2015.

Pozemky pro cyklostezku. Pozemky o celkové velikosti 2036 m2 na trase budoucí cyklostezky Česká Třebová -Rybník nabídl Městu Česká Třebová Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za 160 tis. Kč (78,58 Kč/m2) formou přímého prodeje. Zastupitelstvo města tuto nabídku schválilo.

Prodej pozemků za čerpací stanicí v Moravské ulici. Zastupitelstvo po předchozím zveřejnění záměru schválilo prodej pozemku s celkovou výměrou 2570 m2 za celkovou částku 385 tis. Kč. (150 Kč/m2).  Plocha může být využita podle územního plánu pouze pro účel "Občanská  vybavenost vyšší" tedy např. pro služby bez negativního vlivu na životní prostředí.

Prodej pozemků v Borku pro společnost Böhm plast - technik, a.s.  Jedná se o realizaci dříve schváleného záměru dne 27/4 2015).  Celková výměra prodávaných pozemků činí 18433 m2, kupní cena je 150 Kč/m2, celkem 2 764 950 Kč.  Kupní cena bude uhrazena ve třech splátkách, poslední z nich ve výši 992 475 Kč bude zaplacena do 30/6 2017. Zakoupené pozemky využije kupující pro rozvoj firmy, zvýší  zaměstnanost.

Prodej čp. 2058 v Borku pro Dopravní institut. Zastupitelstvo města souhlasilo s prodejem budovy Svářečské školy čp. 2058 na Náměstí 17. listopadu v Borku s pozemky pro Dopravní vzdělávací institut, a.s. Praha 3  za částku 900 tis. Kč a současně schválilo zánik závazku mezi městem Česká Třebová  a společností Dopravní vzdělávací institut, a.s., vzniklý na základě nájemní smlouvy z roku 1998, podle které byla realizována dosavadní správa této budovy.  Prodej budovy bude výhodný jak pro město Česká Třebová, které nebude muset tuto budovu jako dosud nákladně udržovat (hrozí další větší opravy), tak pro kupujícího, který bude moci realizovat veškeré úpravy objektu přímo podle svých potřeb.

Schválení záměru směny pozemků. Zastupitelstvo města schválilo záměr směny pozemku pč. 751/1 o výměře 1603 m2 v ulici U Stadionu  vlastníka BH  za část pozemků 1533/1 a1533/2 v Moravské ulici  poblíž křižovatky směr Rybník a Semanín (do tunelů)  tak, že město poskytne 1,5 násobek výměry.   Tyto pozemky by měly být dopravně obslouženy z budoucího kruhového objezdu u Korada. Získaný pozemek v ulici U Stadionu město využije pro parkovou úpravu a zlepšení parkování pro sídliště U Stadionu.

Příspěvek na dopravní obslužnost.  Pardubický kraj zajišťuje veřejnou autobusovou dopravu také v zájmovém území města Česká Třebová. Na úhradu ztráty  z provozování dopravní obslužnosti úseků v zájmovém území města letos  nově požaduje  příspěvek z rozpočtu města.  Jedná se o 26 spojů linky700934 na úseku Č.T. terminál - sídliště Lhotka,  2 spoje linky 700820 na úseku Č. Třebová - Svinná a 16 spojů linky 700933 na úseku Č.T. terminál - sídliště Borek  a Kozlov.  Za rok  se jedná  celkem o příspěvek na 24 067 km . Průměrná ztráta  činí 19 Kč/km, celkem  458 tis. Kč. Zastupitelé smlouvu o  poskytnutí příspěvku schválili, příspěvek je součástí 2. změny rozpočtu města..

Schválení  Zadání Územního plánu města Česká Třebová . Na základě usnesení ZM z 27. dubna t. r. pořizuje  Odbor rozvoje města a investic nový Územní plán města  Česká  Třebová.  V souladu se zákonem 186/2006 Sb. byl zpracován návrh Zadání  Územního plánu a vystaven na webové stránce města k připomínkám.  Zadání územního plánu je dokument o 13 stranách,  zastupitelstvo jej projednalo a schválilo bez připomínek.  Dokument bude k dispozici na webových stránkách města.

Územní plán města - Změna č. 9.  Do doby, než bude připraven nový Územní plán města,  se nyní připravuje  Změna č.9. dosavadního územního plánu. Na základě žádostí byly do této změny bez připomínek zařazeny dvě žádosti o změnu funkčního využití pozemků v katastru města.

Bike rezort Orlicko - Třebovsko

Zastupitelstvo města se poměrně důkladně zabývalo problematikou záměru účasti města v investičním projektu "Bikerezort Orlicko-Třebovsko". Jeho investorem bude svazek obcí "Region Orlicko-Třebovsko. Cílem projektu je vybudovat v Regionu Orlicko – Třebovsko singltreky a MTB trasy, jakožto výjimečný prostor pro sportovní a volnočasové aktivity a pro rozvoj cestovního ruchu. Cílem je vybudovat okolo 80 až 100 km singltreků - okruhů s několika výchozími body s jejich případným propojením (Peklák - Andrlův Chlum). Ve výchozích bodech budou zřízena parkoviště se zázemím (toalety, myčka kol, informační centrum) a další zázemí, které bude s ohledem na veřejnou podporu soukromou investicí (občerstvení, ubytování, půjčovna a servis kol apod.).

 

V roce 2014 byly pod zastřešením svazku Regionu Orlicko – Třebovsko zahájeny přípravné práce – studie stěžejních areálů Peklák, Andrlův Chlum a Rybník. Zamýšlená lokalita Kozlov se pro nesouhlas Města Litomyšle nepřipojila. Studie potvrdila realizovatelnost. Přípravu spolufinancovala zejména města Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj a větší dotčené obce.  V roce 2015 až do začátku 2016 proběhne projektová příprava lokalit, které se ukazují být pozemkově a úředně průchozí, dodatečně se připojuje lokalita Sloupnice – Řetová, pro kterou je dodatečně dopracovávána studie, celkem s ambicí dosáhnout minimálně celkové délky 80 km nově budovaných singltreků, ideálně 100 km. Na začátku roku 2016 bude podána žádost o dotaci z EU fondů, a to v širší partnerské spolupráci na české a polské straně do Operačního programu česko – polské přeshraniční spolupráce v rámci připravovaného česko – polského projektu Singltrack Glacensis. Vedoucím partnerem projektu je Powiat Klodzko. Dotace na způsobilé výdaje činí 90 % (85 % EU + 5 % stát), 10 % spolufinancování žadatele.

Zastupitelé po diskuzi  účast města v projektu odsouhlasili včetně podílu  města na financování přípravné fáze  projektu formou investiční dotace ve výši 200 tis. Kč. Schválili zařazení investičního projektu Bikerezort  Orlicko - Třebovsko jako součást nadřazeného investičního projektu "Singltrack Glacensis" a podání žádosti o dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko prostřednictvím  svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko.

Různé:

Uzavření plánovací smlouvy Město - Wakestone Development, s.r.o.  Zastupitelé schválili uzavření smlouvy za účelem realizace stavby místní komunikace v průmyslové zóně Borek - 1. etapa.  Jde o  veřejně přístupnou komunikaci umožňující dopravní zatížení  nákladními vozidly na pozemcích města umožňující provozování  připravovaného logistického centra s návazností na terminál společnosti Metrans. V  I. etapě bude vybudována komunikace tak aby investorovi umožnila stavbu, II. etapa bude realizována po dokončení halových objektů nového logistického centra. Zastupitelé byli seznámeni s výsledky výběrového řízení na zhotovitele, kterého se zúčastnilo 9 uchazečů. Rada města doporučila uzavřít smluvní vztah se společností AGILE, spol. s.r.o., která předložila nabídkovou cenu 6 049 989 Kč vč. DPH. Zastupitelé schválili, že pro dofinancování akce vyčlení finanční prostředky ve výši 2701,823 Kč v rozpočtu města pro rok 2016.

Projednání problematiky regulace hazardu na území města Česká Třebová. Zastupitelé se seznámili s materiálem organizace Transparency  international a  se zprávou velitele Městské policie o problematice činnosti heren v našem městě.